பதினெண் சித்தர்கள் – பதினெண் சித்தர்கள்

பதினெண் சித்தர்கள்

இவ்வுலகம் தொடக்கத்தில் நூறு கோடி ஆண்டுகள் தீக்கோளமாகவும், நூறு கோடி ஆண்டுகள் பனிக்கட்டிக் கோளமாகவும், நூறு கோடி ஆண்டுகள் நீர்க் கோளமாகவும் இருந்தது. பின்னர் இந்த நீர்க் கோளத்தின் ஊடே சிறு சிறு கற்பாறைகள் தோன்ற ஆரம்பித்தன. இக்கால கட்டத்தில் வேற்று அண்டங்களிலிருந்து இந்த மண்ணுலகத்திற்கு வந்து இக்கற் பாறைகளின் மேல் தங்கி அருள் ஊற்றுக்கள் தோன்றும் இடங்களை ஆராய்ந்து வரப்போகும் உயிரிணங்களுக்கு ஆலயங்களும் கோயில்களும் எழுப்ப திட்டமிட்டனர். இவர்கள் எண்ணிக்கையில் பதினெண்மர்களாக இருந்தனர். இந்த உலகம் தோன்றிய காலத்தே வந்த இவர்கள் மூலப் பதினெண் சித்தர்கள் என்றழைக்கப்பட்டனர். இந்தப்பதினெண்சித்தர்கள் பயன்படுத்திய மொழி தங்களின் தாய் மொழியான தமிழ்மொழி. இதன் காரணமாகவே தமிழ்மொழி “கையளவு கல்தோன்றி மண்தோன்றாக் காலத்தே முன் தோன்றி மூத்த தமிழ்” என்றும், இந்தப் பதினெண் சித்தர் வழி வந்த தமிழ்க்குடி “கையளவு கல்தோன்றி மண்தோன்றாக் காலத்தே வாளொடு முன் தோன்றி மூத்தகுடி” என்றும் குறிப்பிடப் படுகின்றது.

கற்பாறைகள் தோன்றிய பின்னர், பல கோடி ஆண்டுகள் இக்கற்பாறைகள் ஒன்றோடொன்று உராய்ந்து மணலும் மண்ணும் சேறும் தோன்ற ஆரம்பித்தன. அதன்பின் பயிரினங்களும் உயிரினங்களும் தோன்றின. முதலில் ஓர் அறிவுள்ள உயிர்களும், பின் ஈரறிவுள்ள உயிர்களும், மூன்றறிவுள்ள உயிர்களும், நான்கறிவுள்ள உயிர்களும், ஐந்தறிவுள்ள உயிர்களும் அதன் பின் ஆறறிவுள்ள உயிர்களும் தோன்ற ஆரம்பித்தன.

மூலப் பதினெண்சித்தர்கள் இந்த மண்ணுலகில் தோன்றிய உயிரினங்களிலேயே உயர்ந்த ஆறறிவுள்ள மணீசரைப் பண்படுத்தி மனதை யுடைய மனிதர்களாக்கினார்கள்.

இந்த மூலப் பதினெண்சித்தர்கள் மண்ணுலக மனிதர்களோடு உறவு பூண்டு நேரடியாகக் கருவழி வாரிசுகளையும் குருவழி வாரிசுகளையும் உண்டாக்கினார்கள். “பதினெண்சித்தர்களின் வழிவந்தவர்களே பதினெண் வேளிர்கள்” என்றொரு முன்னோர் வாக்கு இதனையே குறிக்கின்றது. இவ்வாறு வாரிசுகளாக வழிவந்தவர்கள் காலப் போக்கில் அருளுலகப் பயிற்சி முயற்சிகளில் தேர்ச்சி பெற்று சித்தர்கள் நிலையை அடைந்திடுகின்றனர். அவ்வாறு சித்தர் நிலையை அடைந்தவர்கள் 48 வகைச் சித்தர்களில் ஒருவராக அருளுலகத்தாரால் ஏற்றுக் கொள்ளப் பட்டனர்.

சில ஆயிரம் வருடங்களுக்கு ஒரு முறை, பதினெண் சித்தர்களின் வாரிசுகளில் ஒருவர் பீடாதிபதியாகப் பொறுப்பேற்பார் அல்லது பீடதிபதியாகத் தோன்றமெடுப்பார். இவர் பதினெட்டாண்டுகள் பயிற்சிகளிலும் பதினெட்டாண்டுகள் முயற்சிகளிலும் தேர்ச்சி பெற்று பீடதிபதியாகப் பொறுப்பேற்பார். இவரே அக்காலத்துப் பதினெண் சித்தர் பீடாதிபதியாவார்.

பதினெண்சித்தர் பீடாதிபதிகள் நிகழ்த்தும் ஏட்டுலகப் புரட்சியும், நாட்டுலகப் புரட்சியும்:
பதினெண் சித்தர் பீடாதிபதிகள் தோன்றிடும் பொழுதுதான் 48 வகைச் சித்தர்களின் சொந்த விருப்பு வெறுப்புகளுக்கேற்பக் கூறப்படும் கருத்துக்களையும் ஒருமுகப் படுத்தித் திருத்திப் பதினெண் சித்தர்களின் அண்டபேரண்டங்களை ஆளும் இந்துமதத்தின் மெய்யான, முறையான, முழுமையான வடிவமைப்புக்கள் உருவாக்கப்படும். எனவே, பதினெண் சித்தர் பீடாதிபதிகள் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் தங்களுடைய காலத்தில் உள்ள குறைகளுக்கும், முறைகேடுகளுக்கும், தவறுகளுக்கும், பிழைகளுக்கும், தேய்வுகளுக்கும், ஓய்வுகளுக்கும், திரிபுகளுக்கும், முறிவுகளுக்கும்…. உரிய பரிகாரங்களைச் செய்வதற்காகவே மீண்டும் குருபாரம்பரியமும், இலக்கிய பாரம்பரியமும், அரச பாரம்பரியமும், கருவாக்கியம், கருவாசகம், குருவாக்கியம், குருவாசகம், தருவாக்கியம், தருவாசகம், திருவாக்கியம், திருவாசகம், அருள்வாக்கியம், அருள்வாசகம், மருள் வாக்கியம், மருள் வாசகம்…. முதலிய பல வகைப்பட்ட இலக்கியங்களைப் படைத்து ஏட்டுலகப் புரட்சியைச் செய்கின்றனர்.

பதினெண்சித்தர் பீடாதிபதிகள் தங்கள் தங்கள் காலத்து மக்களுடைய அறிவு, ஆர்வம், ஆற்றல், உழுவலன்பு, உண்மை, ஊக்கம், நம்பிக்கை, பத்தி, முயற்சி நிலை, பயிற்சி நிலை…. முதலியவைகளுக்கேற்ப மக்களிடையே பலரைத் தேர்ந்தெடுத்து இட்டும், தொட்டும், சுட்டியும், அருள் வழங்கி சித்தரடியான்கள், சித்தரடியாள்கள், சித்தரடியார்கள், ஆர்வலர்கள், ஆதரவாளர்கள், விருப்பாளர்கள், நம்பிக்கையாளர்கள், பதிலிகள், மகன்கள், மகள்கள், குருவழி வாரிசுகள், உரிமைச் சுற்றங்கள்…. எனப்படும் அருளுலக வாரிசுகளை உருவாக்கி நாட்டு நடப்பில் நாட்டுலகப் புரட்சியை செய்கிறார்கள்.


Join Our Newsletter

Sign up to receive timely, useful information in your inbox.

Powered By Indic IME