மனிதன் கடவுளாகும் வழி முறைகள் – பதினெண் சித்தர்கள்

மனிதன் கடவுளாகும் வழி முறைகள்

கும்பிடுதல், தொழுதல், வழிபடுதல், வணங்குதல்,

மந்தரம், மந்திரம், மந்திறம்

யாகம், யக்ஞம், வேள்வி, தவம், பூசை

கோவிலுக்குச் சென்று வ


Join Our Newsletter

Sign up to receive timely, useful information in your inbox.

Powered By Indic IME